Comparison of Mathematics Curriculum of Turkey - Iran 5th and 6th Grade in the Context of Geometry Learning Area

Authors

Keywords:

Comparative Education, Mathematics Curriculum, Geometry

Abstract

The aim of this research is to compare the mathematics textbooks used in the 5th and 6th grades in Turkey and Iran. The comparative education method was used in this research, document analysis technique was used for collecting data. Examples from textbooks are presented to concretize the findings. The subject distribution of the books, the order of the subjects, the time allocated to the subjects, and the geometry lectures in the books were studied. It was concluded that the weekly mathematics course hours in Turkey are higher than in Iran additionally the number of pages in the Iran textbook and the number of pages on geometry lectures are less than in the Turkey textbook. There are similarities in the sub-learning areas in the geometry and measurement learning areas in the 5th and 6th-grade textbooks of both countries, but they differ according to the grade level. Concrete materials were used in both textbooks, and it was seen that visuals and pictures were also included.

Author Biographies

Dilek Sezgin Memnun, Prof. Dr.

Uludag University

M. Emin Ozdemir, Prof. Dr.

Uludag Univesity

References

Altıntaş, S., & Görgen, İ. (2014). Türkiye ile Güney Kore`nin matematik öğretim programlarinin karşilaştirmali olarak incelenmesi.. NWSA Academic Journals, 9(2), 191-216.

Amet, E. I. (2021). Türkiye ve Yunanistan ortaokul matematik öğretim programlarının karşılaştırılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Arslan, P. (2018). Iran Eğitim Sistemi: Amaç Yapı ve Süreç Bakımından Türkiye İle Karşılaştırılması. Route Educational and Social Science Journal, 5(31), 49-65.

Ata Özer, A. & Yaman, H. (2021). 8. sınıf matematik konularına göre Türkiye, Singapur ve ABD matematik ders kitaplarının içerik ve görsellik açısından karşılaştırılması. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(4), 1359- 1377. https://dx.doi.org/10.17240/aibuefd.2021..-955650

Baykul, Y. (2000). İlköğretimde matematik öğretimi 1-5 sınıflar için, Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Bozkurt, A., Kurt, S. Ç., & Tezcan, S. (2020). Türkiye (5-8. sınıflar) ve Singapur (P5-6., S1-2. sınıflar) matematik öğretim programlarının cebir öğrenme alanı bağlamında. (2018). Route Educational and Social Science Journal, 5(31), 49-65.

Çelik Demirci, S., & Kul, Ü. (2021). Türkiye ve Kanada Matematik ders kitaplarında yer alan problem kurma etkinliklerinin incelenmesi: Bir karşılaştırma araştırması. Studies in Educational Research and Development, 5(2), 148-179.

Çetin, S. K., Korkmaz, S. P., & Öner, N. S. (2017). Karşılaştırmalı eğitim alanında 15 yılda yapılan çalışmaların farklı değişkenler açısından incelenmesi. Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 8(2), 28-40.

Çetinbağ, A. (2019). Türkiye ve Kanada ilkokul matematik öğretim programlarının program ögeleri bağlamında karşılaştırılması (Doctoral dissertation, Marmara Universitesi Turkey.

Çiçek, Y., Kuzu, O., & Çalışkan, N. (2021). Türkiye ve Almanya Matematik Dersi Öğretim Programlarının Geometri Öğrenme Alanı Bağlamında Karşılaştırılması. İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13(1), 225-260.

Dadar, N. (2010). Ortaokul ders kitapları nasıl hazırlanır? (Rapor No:16). İran: Vijehname.

Demirel, Ö. (2001). Kuramdan uygulamaya eğitimde program geliştirme. Ankara: Pegem Yayıncılık.

Diker Coşkun, Y. ve Öztürk, E. (2022). Türkiye ve Ontario Ortaöğretim Matematik Dersi Öğretim Programlarının Karşılaştırılması. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (AUJEF), 6(2), 188-202

Ergün, M. (1985). Karşılaştırmalı eğitim. Malatya: İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü: http://www. egitim. aku. edu. tr/kegitim. pdf: Erişim tarihi, 5.

Güzel, İ. , Karataş, İ. & Çetinkaya, B. (2010). Ortaöğretim Matematik Öğretim Programlarının Karşılaştırılması: Türkiye, Almanya ve Kanada . Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT), 1(3),309-325. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/turkbilmat/issue/21562/231433

Hacısalihoğlu Karadeniz, M. & Akar, Ü. (2014). Dinamik Geometri Yazılımının Açıortay ve Kenarortay Öğretiminde Meslek Lisesi Öğrencilerinin Başarılarına Etkisi. Bilgisayar ve Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2 (4), 74-90.

Higher Council of Education. (2012). National Curriculum of the Islamic Republic of Iran, Tehran: Ministry of Education. Available at: : http:// mebtedaei.yazdedu.ir /documents /110271/0, [In Persian]

Kıral, B. (2020). Nitel bir veri analizi yontemi olarak dokuman analizi. Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(15), 170-189. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/susbid/issue/54983/727462

Kul, Ü., Sevimli, E., & Aksu, Z. (2018). A comparison of mathematics questions in Turkish and Canadian school textbooks in terms of synthesized taxonomy. Turkish Journal of Education, 7(3), 136-155.

MEB (2018a). Matematik Dersi Öğretim Programı (İlkokul ve Ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar). Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı

Morgado, J.C. & Sousa, F. (2010) Teacher evaluation, curricular autonomy and professional development: Trends and tensions in the Portuguese educational policy. Journal of Education Policy. 25(3), 369-384.

Özer, E. (2012). Türkiye 8. sınıf matematik konularına göre Türkiye, Singapur ve ABD kitaplarındaki soruların karşılaştırmalı analizi (Master's thesis, Eğitim Bilimleri Enstitüsü).

Püsküllüoğlu, E. I., & Hoşgörür, V. (2017). Türkiye’de 2010-2016 yılları arasında yapılan karşılaştırmalı eğitim lisansüstü tezlerinin değerlendirilmesi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(1), 46-61.

Shahinpoor, S., & Alpan, G. B. (2021). Türkiye ve İran'daki ders kitaplarının incelenmesi: Görsel öge, sayfa ve kapak tasarımları. e-Kafkas Journal of Educational Research, 8(2), 255-280.

Tertemiz, N., Ercan, L., & Kayabaşı, Y. (2001). Ders kitabı ve eğitimdeki önemi içinde Konu Alanı Ders Kitabı İnceleme Kılavuzu. Ankara: Nobel Yayınevi.

Toprak, Z., & Özmantar, M. F. (2019). Türkiye ve Singapur 5. sınıf matematik ders kitaplarının çözümlü örnekler ve sorular açısından karşılaştırmalı analizi. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT), 10(2), 539-566.

TTKB, (2019). Ders Kitabı Hakkında Merak Edilenler. MEB, Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı.

Wach, E., & Ward, R. (2013). Learning about qualitative document analysis. IDS Practice Paper in Brief, ILT Brief

Yağan, S. A. (2020). Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri 5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Örneklerinin Karşılaştırılması. Asya Studies-Academic Social Studies, 4(11), 1-19.

Yazdani, F. (2016). Classifying the indices for assessing the quality of elementary textbooks. Journal of Science, Research, Education and Evaluation. 37, 83-106.

Yıldırım, A.& Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri, (5. Baskı), Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2018). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Yurtbakan, E.; İskenderoğlu, T. ve Sesli, E. (2016). Öğrencilerin Matematik Dersindeki Başarılarını Arttırma Yolları Konusunda Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri. OMÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 35(2), 101-119.

Published

2023-12-30