Examination of Pre-Service Mathematics Teachers’ Ability to Make Algebraic Proof

Authors

Keywords:

algebraic proof, mathematical proof, proving

Abstract

In this study, it was aimed to determine the difficulties they faced in the process of creating an algebraic proof by examining the situation of prospective mathematics teachers to make an algebraic proof. The case study design was used in this study. 5 prospective mathematics teachers were included voluntarily in the study. The proving process of the participants was recorded by video. The implemantations, each lasting an average of fifteen minutes, were videotaped by the researchers and analyzed by descriptive analysis. In the light of the findings obtained, it was determined that the prospective mathematics teachers had difficulties such as not being able to start the proof in the process of creating a proof, not being able to use this feature and definition while creating the proof even though they know which feature and definition to use in the proof.

Author Biographies

Aysun Yeşilyurt Çetin, Dr.

Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi, Erzurum/Türkiye.

Ramazan Dikici, Prof. Dr.

Mersin Üniversitesi, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Mersin/Türkiye

References

Akkuş İspir O. ve Palabıyık U. (2011). Örüntü temelli cebir öğretiminin öğrencilerin cebirsel düşünme becerileri ve matematiğe karşı tutumlarına etkisi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30(2), 111-123.

Altıparmak, K. ve Öziş, T. (2005). Matematiksel ispat ve matematiksel muhakemenin gelişimi üzerine bir inceleme. Ege Eğitim Dergisi, 6(1), 25-37.

Arslan, S. ve Yıldız, C. (2010). 11. Sınıf öğrencilerinin matematiksel düşünmenin aşamalarındaki yaşantılarından yansımalar. Eğitim ve Bilim, 35(156), 17-31.

Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2010). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (6.baskı). Ankara: Pegem Yayınları.

Ceylan, T. (2012). Geogebra yazılımı ortamında ilköğretim matematik öğretmen adaylarının geometrik ispat biçimlerinin incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Ankara Üniversitesi, Ankara.

Dede, Y. ve Karakuş, F. (2014). Matematiksel ispat kavramına pedagojik bir bakış: kuramsal bir çalışma. Adıyaman University Journal of Educational Sciences, 4(2), 47-71.

Güler, G. (2013). Matematik öğretmeni adaylarının cebir öğrenme alanındaki ispat süreçlerinin incelenmesi. Doktora tezi. Atatürk Üniversitesi, Erzurum.

Hanna, G. (2000). Proof, explanation and exploration: An overview. Educational Studies in Mathematics, 44, 5- 23.

İpek, S. (2010). İlköğretim matematik öğretmen adaylarının dinamik geometri yazılımlarını kullanarak gerçekleştirdikleri geometrik ve cebirsel ispat süreçlerinin incelenmesi. Yüksek lisans tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Merriam, S. B. (2013). Nitel araştırma: Desen ve uygulama için bir rehber. (Çev. S. Turan) Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. (Eserin orijinali 2009’da yayımlandı).

Milli Eğitim Bakanlığı [MEB]. (2013). Ortaöğretim matematik dersi 9, 10, 11 ve 12. Sınıflar öğretim programı. Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı, Ankara.

Moore, R. C. (1990). College students’ difficulties in learning to do mathematical proof. Doctoral dissertation. University of Georgia, Athens.

National Council of Teachers of Mathematics [NCTM]. (2000). Principles and standarts for school mathematics, http://www.nctm.org/standards/ adresinden 11.04.2017 tarihinde edinilmiştir.

Polat, K. ve Akgün, L. (2016). Ortaöğretim matematik öğretmeni adaylarının ispat kavramına ve ispat yapmanın zorluklarına yönelik görüşleri. The Journal of Academic Social Science Studies, 43, 423-438.

Sarı, M. (2011). Üniversite öğrencilerinin matematiksel kanıt ile ilgili güçlükleri ve kanıt öğretimi. Doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Yeşilyurt Çetin, A. (2017). Matematik öğretmeni adaylarının matematiksel ispatta önceden belirlenen anahtar fikirleri yazabilme süreçleri. Doktora tezi. Atatürk Üniversitesi, Erzurum.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (7. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Yıldırım, C. (2015). Matematiksel düşünme (11.Basım). İstanbul: Remzi Kitabevi.

Published

2020-12-29