The Analysis of Secondary School Students' Problem Solving Skills According to Solo Taxonomy

Authors

Keywords:

mathematics, middle school students, problem, SOLO taxonomy, non-routine problems, problem solving

Abstract

In this thesis, the level of problem solving skills of secondary school students was examined according to the SOLO taxonomy. In the research, a problem solving test consisting of 10 open-ended problems was first administered to 305 eighth grade students as a written exam. By examining the answers given by the students to the problems in this exam, interviews were conducted with 19 students selected by the criterion sampling method, one of the purposive sampling methods. In the research, case study, one of the qualitative research methods, was used in order to make an in-depth analysis. As a result of the research, the levels which the answers given by the students to each problem correspond to were determined in the SOLO taxonomy. In the research, it was found out that the students mostly gave answers in accordance with the unistructural and multistructural levels. It has been determined that while students who reach higher thinking levels are in the minority, students at pre-structure level are relatively high. As a result of the research, it has been seen that the SOLO taxonomy is an effective tool in examining problem solving skills. In addition, it has been determined that the SOLO taxonomy provides convenience in detecting subject deficiencies and misconceptions and is appropriate to be used in the evaluation phase in mathematics lessons.

Author Biography

Danyal Soybas, Erciyes University

Prof. Dr.

References

Akay, H. (2006). Problem kurma yaklaşımı ile yapılan matematik öğretiminin öğrencilerin akademik başarısı, problem çözme becerisi ve yaratıcılığı üzerindeki etkisinin incelenmesi. (Yayınlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara

Aladağ, A. (2009). İlköğretim öğrencilerinin orantısal akıl yürütmeye dayalı sözel problemler ile gerçekçi cevap gerektiren problemleri çözme becerilerinin incelenmesi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana

Altun, M. (2021). Ortaokullarda (5-6-7 ve 8. Sınıflarda) matematik öğretimi (14. baskı). Aktüel Yayıncılık.

Baki, A. (2020). Matematik öğretme bilgisi (3. Baskı). Pegem Akademi Yayıncılık. https://doi.org/10.14527/9786052410318

Baloğlu Demir, S. (2022). Ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin cebir konusunda çoklu temsiller arasındaki geçiş becerilerinin incelenmesi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Erciyes Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Kayseri

Baykul, Y. (2021).Ortaokulda matematik öğretimi (5-8. Sınıflar) (5. Baskı). Pegem Akademi. https://doi.org/10.14527/9786053646754

Biber, A. Ç., Tuna, A., Uysal, R. ve Nursaç Kabuklu, Ü. (2018). Liselere Geçiş Sınavının örnek matematik sorularına ve yeni sınav sistemine dair destekleme ve yetiştirme kursu matematik öğretmenlerinin görüşleri. Asian Journal of Instruction Asya Öğretim Dergisi, 6(2), 63-80.

Biggs, J. B. ve Collis, K. F. (1991). Multimodal learning and the quality of intelligent behaviour. H. A. H., Rowe (Editör). Intelligence: Reconceptualization and measurement (1. baskı). (s. 57-76). NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

Burnett, P. C. (1999). Assessing the structure of learning outcomes from counselling using the SOLO taxonomy: An exploratory study. British Journal of Guidance and Counselling, 27(4), 567-580. https://doi.org/10.1080/03069889908256291

Chick, H. (1998). Cognition in the formal modes: Research mathematics and the SOLO taxonomy. Mathematics Education Research Journal, 10(2), 4-26. https://doi.org/10.1007/BF03217340

Çelik, D. (2007). Öğretmen adaylarının cebirsel düşünme becerilerinin analitik incelenmesi. (Yayınlanmamış doktora tezi). Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon

Çelik, D. ve Güler, M. (2013). İlköğretim 6. sınıf öğrencilerinin gerçek yaşam problemlerini çözme becerilerinin incelenmesi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, (20), 180-195.

Çetin, B. ve İlhan, M. (2016). SOLO Taksonomisi. Bingölbali E., Arslan S. ve Zembat İ.Ö. (Editörler). Matematik Eğitiminde Teoriler (1. baskı) (s. 861-879). Pegem Akademi Yayıncılık.

Doğan, A. (2020). İlkokul matematik öğretim programındaki kazanımların SOLO sınıflandırmasına göre incelenmesi. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 9(3), 2305-2325. https://doi.org/10.15869/itobiad.768583

Groth, R. E. ve Bergner, J. A. (2006). Preservice elementary teachers' conceptual and procedural knowledge of mean, median, and mode. Mathematical Thinking and Learning, 8(1), 37-63. https://doi.org/10.1207/s15327833mtl0801_3

Işık, C. ve Kar, T. (2011). İlköğretim 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin sayı algılama ve rutin olmayan problem çözme becerilerinin incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(1), 57-72.

Kablan, Z. ve Bozkuş, F. (2021). Liselere Giriş Sınavı matematik problemlerine ilişkin öğretmen ve öğrenci görüşleri. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(1), 211-231. https://doi.org/10.17860/mersinefd.800738

Karlı, M. G. (2019). Ortaokul 7. sınıf öğrencilerinin orantısal düşünme becerilerinin SOLO taksonomisi ile incelenmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tokat

Kırnap Dönmez, S. M. (2014). İlköğretim matematik öğretmen adaylarının problem kurma becerilerinin incelenmesi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Erciyes Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Kayseri

Konyalıhatipoğlu, M. E. (2016). Ortaokul 7. sınıf öğrencilerinin analitik ve bütüncül düşünme stillerinin SOLO taksonomisi ile incelenmesi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Rize

Köse, O. (2018). Üst düzey uzamsal yeteneğe sahip matematik öğretmen adaylarının düşünme yapılarına göre SOLO taksonomisi düzeylerinin belirlenmesi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya

Kusmaryono, I., Suyitno, H., Dwijanto, D. ve Dwidayati, N. (2018). Analysis of abstract reasoning from grade 8 students in mathematical problem solving with SOLO taxonomy guide. Infinity Journal, 7(2), 69-82. https://doi.org/10.22460/infinity.v7i2.p69-82

Lian, L. H. ve Idris, N. (2006). Assessing algebraic solving ability of form four students. International Electronic Journal of Mathematics Education, 1(1), 55-76. https://doi.org/10.29333/iejme/171

MEB (2018). Matematik Dersi Öğretim Programı (İlkokul ve ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8.sınıflar). Erişim adresi: http://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay. aspx?PID=329

NoprianiLubis, J., Panjaitan, A., Surya, E., ve Syahputra, E. (2017). Analysis mathematical problem solving skills of student of the grade VIII-2 junior high school Bilah Hulu Labuhan Batu. International Journal of Novel Research in Education and Learning, 4(2), 131-137.

Özkan, H. H. (2009). Bilgi toplumu eğitim programları. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (10), 113-132.

Özsoy, G. (2005). Problem çözme becerisi ile matematik başarısı arasındaki ilişki. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(3), 179-190.

Pegg, J. ve Tall, D. (2005). The fundamental cycles of concept construction underlying various theoretical frameworks. International Reviews on Mathematical Education, 37(6), 468- 475. https://doi.org/10.1007/BF02655855

Taşpınar Şener, Z. ve Bulut, N. (2015). 8. sınıf öğrencilerinin matematik derslerinde problem çözme sürecinde karşılaştıkları güçlükler. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35(3), 637-661.

Tuna, A. (2011). Trigonometri öğretiminde 5E öğrenme döngüsü modelinin öğrencilerin matematiksel düşünme ve akademik başarılarına etkisi. (Yayımlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara

Türnüklü, A. (2000). Eğitimbilim araştırmalarında etkin olarak kullanılabilecek nitel biraraştırma tekniği: Görüşme. Kuram ve uygulamada eğitim yönetimi, 24(24), 543-559.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2021). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (12.baskı). Seçkin Yayınları.

Yurtyapan, M. I. ve Kaleli Yılmaz, G. (2021). An ınvestigation of the geometric thinking levels of middle school mathematics preservice teachers according to SOLO taxonomy:" Social Distance Problems". Participatory Educational Research, 8(3), 188-209. https://doi.org/10.17275/per.21.61.8.3

Published

2023-12-30